Om Upptäck Mera Matte

Upptäck Mera Matte har en strukturerad och genomarbetad metod, där fokus inte bara ligger på träning av elevernas enskilda färdigheter, utan också på gemensamma övningar där det matematiska samtalet uppmuntras och förmågorna utvecklas. Du kan använda läromedlet som ditt basläromedel eller som ett komplement, välj det som passar dig och din klass. Det digitala materialet består av en lärardel och en elevdel. Till lärardelen finns en utökad lärarhandledning med arbetsblad för de som önskar. Läs mer om hur läromedlet är uppbyggt här.

Lärardelen

I lärardelen till det digitala materialet, förbereder du klassens arbete och följer upp hur det har gått. Du väljer och delar ut material som klassen ska arbeta med och får information om elevernas resultat. Utifrån det kan sedan hitta lämpligt material att sätta in som åtgärd där det behövs. Du kan komplettera den digitala delen med en utökad lärarhandledning med aktiviteter och arbetsblad. (Klicka på ögat för att se exempel.)
I Upptäck Mera Matte kan du välja om du vill ha tillgång till en eller ett par specifika årskurser eller till allt för årskurs 1-3. Du kan anpassa nivån utifrån klassen och enskilda elever. Det är lätt att hitta bland materialet utifrån årskurs och/eller läroplansrubrik. När du hittat det du söker delar du enkelt ut det till alla eller några elever.
När eleverna har arbetat med det du delat ut, visas en tydlig översikt med elevernas resultat. Du ser hela klassen, men kan också titta närmare på enskilda elever. Det är lätt att sätta in en åtgärd genom att välja ut övningar som kan hjälpa eleven vidare.
I Upptäck Mera Matte finns utförliga läraranvisningar. Varje övning har en beskrivning med instruktioner och tips. Du kan också läsa om metoden och de pedagogiska tankarna bakom materialet.
I den utökade lärarhandledningen, som du kan välja till, finns mer tips på aktiviteter och övningar. Här finns också en mängd arbetsblad som kan användas tillsammans med det digitala materialet eller fristående. Till arbetsbladen hör en föräldrarapp med filmer och förklaringar kring begrepp och räknestrategier samt tips till föräldern. Arbetsbladen och appen finns tillgängliga på ett flertal hemspråk.
Om du har frågor eller behöver hjälp, kommer du lätt i kontakt med oss via supporten. Du kan få svar från oss direkt, även under lektionstid. Här kan du även komma med önskemål.
 • Tillgång till allt
  • I Upptäck Mera Matte har du hela tiden tillgång till allt material för årskurs 1-3. Det gör att du enkelt kan anpassa nivån utifrån klassen och enskilda elever. Du hittar lätt bland materialet genom att sortera utifrån årskurs och/eller läroplansrubrik. När du hittat det du söker delar du enkelt ut det till alla eller några elever.
 • Se resultat och sätt in rätt åtgärd
  • När eleverna har arbetat med det du delat ut, visas en tydlig översikt med elevernas resultat. Du ser hela klassen, men kan också titta närmare på enskilda elever. Det är lätt att sätta in en åtgärd genom att välja ut övningar som kan hjälpa eleven vidare.
 • Lärarhandledning
  • Till Upptäck Mera Matte finns en utförlig lärarhandledning. Varje övning har en beskrivning med instruktioner och tips. Det finns också läraranvisningar där metoden och de pedagogiska tankarna bakom materialet förklaras.
 • Support
  • Om du har frågor eller behöver hjälp, kommer du lätt i kontakt med oss via supporten. Här kan du även komma med önskemål.
om-body
metodbeskrivning-4

Metoden

I Upptäck Mera Matte finns en genomtänkt metod som baserar sig på Lgr 11 och beprövad erfarenhet. Forskning kring inlärning och digital användning har också varit en viktig del i framtagandet av läromedlet.

Arbetsgången i läromedlet varierar mellan övningar som är gemensamma och övningar som är enskilda, något som är centralt för inlärningen. I det enskilda arbetet ligger fokus på träning av de färdigheter, som sedan används i de gemensamma övningarna för att utveckla de matematiska förmågorna i samspel med andra.

Upptäck Mera Matte är uppbyggt utifrån det centrala innehållet i Lgr 11. Materialet är indelat i block, som ungefär motsvarar ungefär kapitlet i en bok. Blocket är i sin tur indelat i moment. Varje moment innehåller:

 • Mål
 • Serie
 • Genomgångar
 • Enskilda övningar
 • Utmaningen
 • Parövning

Målet, serien och genomgångarna används gemensamt för att introducera och öva tillsammans på det matematiska momentet samt de begrepp som hör till. Därefter arbetar eleverna enskilt med självrättande övningar som är pedagogiskt uppbyggda från konkret till abstrakt. Talsyntes finns för de elever som behöver det. Utmaningen innehåller övningar där eleven måste tänka till lite extra. I parövningen diskuterar och löser eleverna matematiska problem tillsammans.

Elevdelen

I elevdelen visas de block du delat ut. Varje block består av uppgifter som ni i klassen kan arbeta med tillsammans och enskilt. Blocket innehåller följande delar (klicka på ögat för att se bild):
Varje moment som ska övas har tydligt uppsatta mål. Målen presenteras i både text och bild för att eleven ska kunna ta del av dem.
För att eleverna ska få se matematiken användas i ett sammanhang, introduceras varje moment med en serie. I serien finns frågor att diskutera kring som väcker intresset för det som sedan ska övas.
Till varje del finns ett antal genomgångar som är direkt kopplade till de övningar eleverna sedan arbetar med enskilt. Här kan du som lärare gå igenom och förklara matematiska moment och begrepp. Ni kan också träna gemensamt, så att alla elever har förståelse för det som de sedan själva ska öva på. Elevövningarna är pedagogiskt uppbyggda från konkret till abstrakt. Talsyntes och bildstöd finns för de elever som behöver. När eleverna avslutat de grundläggande övningarna, tänds utmaningen upp. Här finns uppgifter som eleven får tänka till lite extra för att lösa.
Parövningarna leder till spännande diskussioner kring olika matematiska problem. Ni inleder gemensamt så att alla förstår uppgiften. Därefter samarbetar eleverna parvis kring lösningen. Övningarna är uppbyggda så att eleverna kan pröva sig fram till svaret. Ni avslutar med att samtala om vad eleverna kommit fram till och vilka strategier de använt.
 • Mål
  • Varje moment som ska övas har tydligt uppsatta mål. Målen presenteras i både text och bild för att eleven ska kunna ta del av dem.
 • Serie
  • För att eleverna ska få se matematiken användas i ett sammanhang, introduceras varje moment med en serie. I serien finns frågor att diskutera kring som väcker intresset för det som sedan ska övas.
 • Genomgångar och elevövningar
  • Till varje del finns ett antal genomgångar som är direkt kopplade till de övningar eleverna sedan arbetar med enskilt. Här kan du som lärare gå igenom och förklara matematiska moment och begrepp. Ni kan också träna gemensamt, så att alla elever har förståelse för det som de sedan själva ska öva på. Elevövningarna är pedagogiskt uppbyggda från konkret till abstrakt. Talsyntes och bildstöd finns för de elever som behöver. När eleverna avslutat de grundläggande övningarna, tänds utmaningen upp. Här finns uppgifter som eleven får tänka till lite extra för att lösa.
 • Parövningar
  • Parövningarna leder till spännande diskussioner kring olika matematiska problem. Ni inleder gemensamt så att alla förstår uppgiften. Därefter samarbetar eleverna parvis kring lösningen. Övningarna är uppbyggda så att eleverna kan pröva sig fram till svaret. Ni avslutar med att samtala om vad eleverna kommit fram till och vilka strategier de använt.
ipad_04

Fokus i framtagandet av läromedlet har legat på:

 • Gemensamt och enskilt arbete
  • Variation mellan gemensamt och enskilt arbete är centralt för inlärningen. I serier och genomgångar ges möjlighet att gemensamt diskutera och förklara matematiska moment. Här kan också viktiga begrepp tränas. Eleven tränar sedan enskilt i övningar som är pedagogiskt uppbyggda från konkret till abstrakt. I parövningarna diskuterar eleverna tillsammans kring matematiska problem.
 • Färdigheter och förmågor
  • För att eleven ska utveckla sina förmågor krävs att eleven också får öva upp sina färdigheter i matematik. I Upptäck Mera Matte tränas färdigheter främst i de enskilda övningarna. I de gemensamma delarna får eleven sedan i samspel med andra, använda sina färdigheter och utveckla förmågorna.
 • Väcka intresse och öka förståelsen
  • I Upptäck Mera Matte finns många spännande teman med inspirerande illustrationer som ska väcka elevernas intresse. Berättelsen om de tre robotarna Multi, Milli och Nano som kommit till jorden för att undersöka och lära sig om hur man räknar här är ett återkommande inslag. Tillsammans med eleverna bygger de upp sin förståelse och kunskap från grunden.
 • Vilja upptäcka matematiken
  • Tanken med Upptäck Mera Matte är att eleverna ska upptäcka och bli intresserade av matematiken omkring sig. Övningarna och berättelsen om robotarna inspirerar till att se matematik i vardagen och att upptäcka mer om tal samt olika sätt att tänka och räkna.
 • Matte i verkligheten
  • För att eleverna ska känna sig motiverade är det viktigt att se hur det som ska läras in används i verkligheten. Därför är många uppgifter i Upptäck Mera Matte kopplade till situationer som eleverna kan relatera till. Ett exempel på detta serierna, där robotarna ställs inför ett problem som ska lösas med hjälp av matematik. Här ges möjlighet att diskutera hur matematiken kan användas och vilka olika strategier som finns.
 • Problemlösning
  • Problemlösning är ett centralt inslag i läroplanen, så också i Upptäck Mera Matte. I varje moment finns övningar där eleven löser problem enskilt och tillsammans med andra. Stor vikt läggs vid att samtal varvas med att eleverna får pröva och diskutera själva. På så sätt får eleverna ta del av hur andra tänker, men också få tips om mer strukturerade metoder man kan använda sig av.

Prova läromedlet gratis i 30 dagar

Skaffa dig ett testkonto idag och prova Upptäck Mera Matte gratis. Du får tillgång till allt material online och kan prova själv eller tillsammans med dina elever.

Beställ Upptäck Mera Matte

Beställ idag och få tillgång till mer än 1 000 elevövningar, 200 genomgångar samt en mängd serier och parövningar för åk 1-3.